Thử Nghiệm Xơ


DANH MỤC THỬ NGHIỆM XƠ

STT

B. NGUYÊN LIỆU XƠ

TIÊU CHUẨN

PHƯƠNG PHÁP THỬ

LƯỢNG MẪU

TỐI THIỂU

THỜI

GIAN

(ngày)

1

Chiều dài fibrograph

ASTM D1447-2012

30 g

1-2

2

Độ bền chùm xơ

ASTM D1445-2012

10 g

1-2

3

Độ chín,độ mịn,micronaire

ASTM D 1448-05

10 g

1-2

4

Tỷ lệ tạp chất

ASTM D 2812-12; TCVN 4184-86

180 - 220g

1-2

5

Thử nghiệm bông trên máy HVI*

HVI Spectrum 1

100g

4

 

Ghi chú: (*) : Nhà cung ứng (nhà thầu phụ về thử nghiệm) thực hiện.