Thử nghiệm tơ tằm


 

DANH MỤC THỬ NGHIỆM TƠ TẰM

SỐ

TT

TÊN CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN

PHƯƠNG PHÁP THỬ

LƯỢNG MẪU

TỐI THIỂU

THỜI

GIAN

(ngày)

 

C.TƠ TẰM

THEO HƯỚNG DẪN

THỬ NGHIỆM CỦA KOREA

ASTM 2256-10;

TCVN 5786-94; TCVN 2369-87

5-25 con tơ

2

1

Độ đều

 

 

2

Độ gai gút

 

 

3

Độ sạch

 

 

4

Độ nhỏ,độ lệch chuẩn độ nhỏ

 

 

5

Độ bền đứt đánh ống

 

 

6

Độ hồi ẩm tơ

 

 

7

Độ bền kéo đứt

 

 

8

Độ bao hợp

 

 

9

Kiểm tra ngoại quan

1 lô

1