Đề tài nghiên cứu


TT

Tên đề tài NCKH

   Năm 2012

1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thử độ bền màu ánh xenon

2

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thử độ mài mòn vải theo phương pháp Martindale

3

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đậu 12 mối

4

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nhuộm vải dệt thoi tơ tằm bằng  chất màu tự nhiên từ bả cà phê, vỏ măng cụt, lá dứa.

5

Nghiên cứu công nghệ dệt nhuộm hoàn tất vải dệt kim có hiệu ứng 2 lớp sợi tơ tằm và visco trên máy dệt kim tròn đan ngang một giường kim.

  Năm 2013

1

Nghiên cứu công nghệ dệt nhuộm, hoàn tất mặt hàng vải dệt kim từ sợi len lông cứu Merino, sử dụng làm hàng may mặc cao cấp

2

Nghiên cứu xử lý kháng khuẩn cho vải cotton từ các chiết suất thực vật tự nhiên

3

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thử độ mài mòn vải

4

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy xe sợi tự động 6 cọc

5

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tài liệu kỹ thuật về các chỉ tiêu chất lượng cho sản phẩm may mặc của trẻ em ở Việt Nam.

6

Dự án sản xuất Hoàn thiện quy trình sx màng tơ từ kén phế để đưa ra sản phẩm mới  nâng cao giá trị kén phế

  Năm 2014

1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thí nghiệm thử độ bền màu là nóng phù hợp tiêu chuẩn ISO 105-X11

2

Nghiên cứu và xây dựng qui trình công nghệ xử lý kháng khuẩn cho vải tơ tằm.

3

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy guồng tơ có tốc độ quấn cao.

4

Nghiên cứu và đề xuất công nghệ phối trộn nguyên liệu với len Merino và xây dựng quy trình nhuộm hoàn tất phù hợp.

5

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy mắc sợi phân băng điều khiển bằng computer.

6

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy nhuộm lam sử dụng cho áo len.

7

Nghiên cứu xử lý kháng khuẩn cho vải cotton từ các chiết suất thực vật tự nhiên.