PHÂN VIỆN DỆT MAY TẠI TP HCM ĐÃ TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Ngày: 28/07/2014 8:44:08 SA

Ngày 25 thang 07 năm 2014, Phân Viện Dệt May tại TP HCM đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm, đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động.