CN CTCP - Viện Nghiên Cứu Dệt May Tại TP HCM


 
Chi nhánh CTCP- Viện Nghiên cứu Dệt May tại Tp.HCM (VTRSI) thuộc CTCP Viện Nghiên cứu Dệt May (VTRI) được thực hiện chuyển sang CPH từ tháng 10/2018, tiền thân của Chi nhánh là Phân Viện Dệt May, do đó về chức năng và nhiệm vụ đều phát triển và kế thừa theo chức năng của Viện và Phân Viện Dệt May.
 
Một số lược sử về quá trình hình thành và phát triển:
 
PHÂN VIỆN DỆT MAY  là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Viện Dệt May - là thành viên của Tập Đòan Dệt May Việt Nam trụ sở tại TP HCM , có chức năng nhgiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ, giám định, kiểm tra chất lượng, đào tạo, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh. Phát triển quan hệ hợp tác khoa học kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.
 
Phân viện dệt may tại Tp Hồ Chí Minh  được thành lập theo:
 
-Quyết định số 115/TCQL ngày 28/3/1980 của Bộ Công Nghiệp Nhẹ thành lập Phòng Nghiên Cứu Dệt Sợi tại Tp Hồ Chí Minh,
 
-Ngày 30/8/1983 Bộ Công Nghiệp Nhẹ ra quyết định số 221/CNn-TCCB  chuyển tổ chức và họat động của phòng nghiên cứu dệt sợi thành Phân Viện Dệt Sợi tại Tp Hồ Chí Minh;
 
-Ngày 02/10/ 1996  theo quyết định số 520/QĐ-TCLĐ V/v Chuyển tổ chức và họat động của Phân viện dệt sợi thành “Phân viện Kinh Tế Kỹ Thuật Dệt May” tại Tp Hồ Chí Minh.
 
-Ngày 30/3/ 2007 theo quyết định số 45A /QĐ-TCLĐ V/v Chuyển tổ chức và họat động của Phân viện Kinh Tế Kỹ Thuật Dệt May thành “Phân viện  Dệt May” tại Tp Hồ Chí Minh 
 
- Từ tháng 10/2018, chuyển sang mô hình cổ phần và tên gọi được thay đổi là: Chi nhánh CTCP- Viện Nghiên cứu Dệt May tại Tp. Hồ Chí Minh
 
Địa chỉ: 345/128A Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho,  Quận 1, TP HCM
Điện thoại :  84-8-39201396 
Fax :     84-8-39202215