Hoạt động


1. Dịch vụ giám định và chứng nhận sản phẩm

2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

3. Dịch vụ thử nghiệm và giám định

4. Dịch vụ hiệu chuẩn và thiết bị Thí Nghiệm

5. Dịch vụ đào tạo và tư vấn

6. Sản xuất thực nghiệm