Chính Sách


Chính sách chất lượng

Trung Tâm Giám Định và chứng nhận sản phẩm Dệt May phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giám định vật liệu ngành Dệt May trên cơ sở:

1/ Cung cấp các kết quả giám định chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời.

2/ Bảo đảm sự tin cậy và bảo mật các thông tin của khách hàng vào hoạt động Giám định do Trung tâm Giám định, Chứng nhận sản phẩm Dệt May thực hiện.

3/ Giải quyết thoả đáng các yêu cầu của khách hàng.

4/ Đào tạo đội ngũ nhân viên đủ năng lực và nhận thức được tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của pháp luật và chế định. Luôn xem xét cải tiến năng lực hệ thống quản lý nhằm đảm bảo tính ổn định của dịch vụ và thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5/ Luôn tuân thủ tiêu chuẩn ISO 17020:2012. Xác định mục tiêu chất lượng rõ ràng. Xem xét và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ giám định.           

Với tư cách là lãnh đạo cao nhất của Phân Viện Dệt May tại TPHCM, tôi cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu hướng tới chính sách trên, đồng thời yêu cầu toàn thể nhân viên TTGĐDM thấu hiểu và triệt để thực hiện.

                                                                                           TP.HCM, ngày ……..

                                                                                                      Phân viện trưởng

                                                                                                              (Đã ký)