Báo cáo, Văn bản và dự thảo để chuẩn bị cho Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Viện Nghiên cứu Dệt May CTCP

Ngày: 06/09/2018 4:37:36 CH

Những báo cáo, văn bản và dự thảo để chuẩn bị cho Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Viện Nghiên cứu Dệt May -CTCP vào ngày 19/9/2018, quý vị có thể xem qua đường dẫn sau:

http://www.viendetmay.org.vn/tin-tuc/bao-cao-van-ban-va-du-tho-de-chuan-bi-cho-phien-hop.html

 

Để chuẩn bị cho Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Viện Nghiên cứu Dệt May -CTCP vào ngày 19/9/2018 Ban giúp việc CPH đã chuẩn bị những mẫu văn bản chung cho các Quý cổ đông, quý vị có thể xem qua đường dẫn sau:

http://www.viendetmay.org.vn/tin-tuc/mau-van-ban-de-chuan-bi-cho-phien-hop.html