Lĩnh Vực Giám Định


-Giám định xơ bông

+Số lượng.

+Khối lượng.

+Chất lượng (theo phương pháp thử nghiệm ASTM D 5867-2012).

+Tình trạng ngoại quan.

-Giám định chất lượng sản phẩm dệt may (Giám định hàng hóa nhập khẩu theo thông tư số 37/2015/TT-BCT).

 

DANH MỤC GIÁM ĐỊNH SẢN PHẨM DỆT MAY

TT

Tên chỉ tiêu kiểm tra chất lượng

Phương pháp thử nghiệm

1

Hàm lượng amin thơm phát sinh từ thuốc nhuộm azo

 EN14362-1/3 : 2012

2

Hàm lượng formaldehyde

ISO 14184-1: 2011